Podmínky ochrany osobních údajů

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

NERO TRADE, a.s., se sídlem Vodňanská 1419, 198 00 Praha-Kyje, IČO: 651 40 711, zapsaná u Městského soudu v Praze, spis. značka B 19611 (dále také „My“), jako správce osobních údajů, Vás jako uživatele webových stránek www.nerotrade.cz informuje o níže popsaném shromažďování osobních údajů a zásadách ochrany soukromí. Tyto zásady ochrany a zpracování osobních údajů (dále jen „Zásady“) informují subjekty údajů o okolnostech zpracování jejich osobních údajů a o právech, která ve vztahu k tomuto zpracování mají, zejména v souvislosti s přijetím nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“).

Dále v textu se dozvíte zejména:

 1. Jaké Vaše osobní údaje budeme zpracovávat;
 2. Za jakými účely a jakým způsobem budeme Vaše osobní údaje zpracovávat;
 3. Komu mohou být Vaše osobní údaje předány;
 4. Po jakou dobu budeme Vaše osobní údaje zpracovávat a
 5. Jaká máte ve vztahu k ochraně Vašich osobních údajů práva.

 

V případě, že budete potřebovat kteroukoliv část textu vysvětlit, poradit anebo projednat další zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na nás kdykoliv obrátit na e-mailové adrese info@nerotrade.cz nebo nám také můžete napsat na níže uvedenou adresu:

Doručovací adresa:
NERO TRADE a.s.

Dolní Bečva 604

756 55 Dolní Bečva

 

Fakturační adresa:

NERO TRADE a.s.

Vodňanská 1419
198 00 Praha-Kyje

 

Zpracování osobních údajů dětí

Naše webové stránky nejsou určeny pro děti mladší 16 let. Osobní údaje dětí mladších 16 let nezpracováváme.

 

Rozsah zpracování osobních údajů

Když nás kontaktujete prostřednictvím webových stránek, můžete být požádáni o vyplnění určitých údajů o sobě nebo Vaší společnosti. Těmito údaji mohou být zejména:

 1. a) Vaše jméno a příjmení,
 2. b) obchodní firma,
 3. c) adresa nebo sídlo společnosti,
 4. d) identifikační číslo a daňové identifikační číslo,
 5. e) telefonní číslo nebo
 6. f) e-mailová adresa


Na našich webových stránkách Vás nesledujeme, takže se k nám dostanou jenom ty Vaše osobní údaje, které nám výslovně sdělíte.

 

COOKIES

Naše webové stránky používají „cookies“ a další technologie, které s Vaším svolením ukládají malé množství dat do Vašeho počítače či zařízení, aby umožnily sběr určitých informací z Vašeho webového prohlížeče. Cookies se na internetu běžně používají a umožňují webovým stránkám/portálu rozpoznat zařízení uživatele, aniž by jednoznačně identifikovaly individuální osobu, která počítač používá. Tyto technologie vám usnadňují přihlásit se na stránku a používat ji, poskytují nám zpětnou vazbu o tom, kterou část stránek navštěvujete, takže můžeme posuzovat efektivitu stránek a umožnit vám lepší uživatelskou zkušenost nebo vám překládat reklamu Novinek, zatímco si prohlížíte jiné stránky.

 

Další informace o cookies včetně toho, jak zjistit, které cookies byly nastaveny a jak je spravovat,zablokovat a smazat, naleznete na webových stránkách www.allaboutcookies.org. Můžete také nastavit svůj prohlížeč tak, aby žádné cookies nepřijímal. Vezměte však prosím na vědomí, že to může ovlivnit Vaši schopnost využívat služby, které poskytujeme.

Účel zpracování

Údaje, které nám poskytujete, používáme k tomu, abychom Vás kontaktovali zpět a poskytli Vám informace, o které jste nás požádali. Veškeré osobní údaje jsou zpracovány zákonným a transparentním způsobem a jsou vyžadovány pouze přiměřené, relevantní a nezbytné údaje ve vztahu k účelu zpracování.

Vaše jméno, příjmení a e-mailovou adresu můžeme vedle toho využít k tomu, abychom Vám zasílali obchodní sdělení, tj. abychom Vás informovali o událostech, publikacích nebo službách, které poskytujeme a které by Vás, podle našeho názoru, mohly zajímat. Poskytnutí osobních údajů pro účely plnění smlouvy a poskytnutí osobních údajů pro účely odpovědi na Vámi vznesené dotazy nebo Vámi požadované informace jsou naším smluvním požadavkem, a jejich neposkytnutí může být důsledkem neuzavření smlouvy nebo neposkytnutí odpovědi na Vámi vznesené dotazy.

Vedle toho zpracování Vašich osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení můžete kdykoliv odmítnout a nebude to mít vliv na naše jiné vzájemné vztahy. Stačí nám zaslat e-mail s příslušnou žádostí na info@nerotrade.cz nebo písemně na adresu:

 

NERO TRADE a.s.

Dolní Bečva 604

756 55 Dolní Bečva

 

 

Kdo má k Vašim osobním údajům přístup

Vaše osobní údaje budeme jako správce zpracovávat My. Vaše osobní údaje můžeme sdílet s třetími stranami, abychom Vás informovali o produktech a službách, které splňují výše uvedené podmínky, a to máme-li k tomu Vaše svolení nebo kde to vyžaduje či povoluje zákon. Můžeme také Vaše osobní údaje sdílet s třetími stranami s cílem, abychom zabránili trestnému činu a snížili rizika, pokud to vyžaduje zákon a kde to považujeme za vhodné.

 

Doba zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu, po kterou Vám budeme poskytovat naše služby či plnit vzájemnou smlouvu, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů, jako jsou například zákon o účetnictví, zákon o archivnictví a evidenci nebo zákon o dani z přidané hodnoty.

 

Vaše práva plynoucí ze zpracování osobních údajů

Ve vztahu k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva:

 1. a) právo na přístup k osobním údajům;
 2. b) právo na opravu;
 3. c) právo na výmaz („právo být zapomenut“);
 4. d) právo na omezení zpracování údajů;
 5. e) právo vznést námitku proti zpracování; a
 6. f) právo podat stížnost na zpracování osobních údajů.

Vaše práva jsou níže vysvětlena, abyste si dokázal/a udělat jasnější představu o jejich obsahu.

Všechna Vaše práva můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete na e-mailové adrese info@nerotrade.cz

Stížnost můžete podat u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů:

Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27

170 00 Praha 7

 

Právo na přístup znamená, že si kdykoliv můžete požádat o naše potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budeme zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud jsme osobní údaje získali a zda dochází k na základě zpracování Vašich osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak může Zprostředkovatel požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů.

Právo na opravu znamená, že nás kdykoliv můžete požádat o opravu či doplnění Vašich osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.

 

Právo na výmaz znamená, že musíme vymazat Vaše osobní údaje pokud již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, zpracování je protiprávní, (vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo nám to ukládá zákonná povinnost.

Právo na omezení zpracování znamená, že dokud nevyřešíme jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, musíme omezit zpracování Vašich osobních údajů tak, že tyto můžeme mít pouze uloženy a případně je můžeme použít z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.

Právo vznést námitku znamená, že můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracováváme pro účely přímého marketingu nebo z důvodu oprávněného zájmu. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

 

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 25.5.2018

 

 

Záznam o činnostech zpracování

 

Evidence zaměstnance v elektronické podobě

 

 

Jméno a kontaktní údaje správce

 

NERO TRADE a.s.

Vodňanská 1419

198 00 Praha 9 Kyje

Účel zpracování

Vedení evidence zaměstnanců v KS programu, programu Pohoda, programu Helios Orange

Popis kategorií subjektů údajů

Zaměstnanci

Popis kategorií osobních údajů

Jméno a příjmení, rodné jméno, adresa, datum narození, rodné číslo, číslo občanského průkazu, místo narození, rodinný stav, státní příslušnost, zdravotní pojišťovna, zdravotní postižení (citlivý údaj), telefon, dokončené vzdělání, číslo bankovního účtu, přidělení důchodu, soudně stanovené srážky

 

Předávání informací do třetích zemí

NE

Doba zpracování

po dobu trvání pracovněprávního vztahu a dále dle zvláštních zákonů

 

Popis bezpečnostních opatření

přístupová práva v počítači, v němž jsou osobní údaje uloženy

 

 

 

 

Evidence zaměstnance v listinné podobě

 

 

Jméno a kontaktní údaje správce

 

NERO TRADE a.s.

Vodňanská 1419

198 00 Praha 9 Kyje

Účel zpracování

Vedení evidence zaměstnanců v listinné podobě

Popis kategorií subjektů údajů

Zaměstnanci

Popis kategorií osobních údajů

Jméno a příjmení, rodné jméno, adresa, datum narození, rodné číslo, číslo občanského průkazu, místo narození, rodinný stav, státní příslušnost, zdravotní pojišťovna, zdravotní postižení (citlivý údaj), telefon, dokončené vzdělání, číslo bankovního účtu, přidělení důchodu, soudně stanovené srážky, pracovní smlouva, dohoda o hmotné odpovědnosti, docházkové listy, dovolenky, propustky, BOZP, evidenční listy, lékařské prohlídky (citlivý údaj)

 

Předávání informací do třetích zemí

NE

Doba zpracování

po dobu trvání pracovněprávního vztahu a dále dle zvláštních zákonů

 

Popis bezpečnostních opatření

uzamčená kancelář pro listinné

dokumenty

 

 

 

Evidence zaměstnance v docházkovém systému

 

 

Jméno a kontaktní údaje správce

 

NERO TRADE a.s.

Vodňanská 1419

198 00 Praha 9 Kyje

Účel zpracování

Evidence zaměstnanců v docházkovém systému

Popis kategorií subjektů údajů

Zaměstnanci

Popis kategorií osobních údajů

Jméno a příjmení, číslo zaměstnance

Předávání informací do třetích zemí

NE

Doba zpracování

Časově neomezeně

 

Popis bezpečnostních opatření

přístupová práva k počítači, v němž jsou osobní údaje uloženy

 

 

 

 

Zpracování dat z kamerového systému

 

 

Jméno a kontaktní údaje správce

 

NERO TRADE a.s.

Vodňanská 1419

198 00 Praha 9 Kyje

Účel zpracování

pořizování a uchovávání dat z kamerového systému za účelem ochrany majetku a uplatnění případných právních nároků

Popis kategorií subjektů údajů

Ochrana majetku

Popis kategorií osobních údajů

Záznam kamerového systému – audio, video, fotografie

Předávání informací do třetích zemí

NE

Doba zpracování

60 dnů

 

Popis bezpečnostních opatření

přístupová práva k počítači, v němž jsou osobní údaje uloženy

 

 

 

Evidence dodavatele

 

Jméno a kontaktní údaje správce

 

NERO TRADE a.s.

Vodňanská 1419

198 00 Praha 9 Kyje

Účel zpracování

Kontakty na dodavatelé v programu Pohoda, Helios Orange

Popis kategorií subjektů údajů

Dodavatelé

Popis kategorií osobních údajů

Název firmy, adresa, číslo bankovního účtu, IČ, DIČ, dodací adresa, fakturační adresa, Email, telefon, jméno a příjmení, Kontaktní osoba

 

Předávání informací do třetích zemí

NE

Doba zpracování

10 let

 

Popis bezpečnostních opatření

přístupová práva k počítači, v němž jsou osobní údaje uloženy

 

 

 

Evidence odběratele

 

Jméno a kontaktní údaje správce

 

NERO TRADE a.s.

Vodňanská 1419

198 00 Praha 9 Kyje

Účel zpracování

Kontakty na odběratele v programu Pohoda, Helios Orange

Popis kategorií subjektů údajů

Odběratelé

Popis kategorií osobních údajů

Název firmy, adresa, IČ, DIČ, dodací adresa, fakturační adresa, Email, Telefon, Jméno a příjmení kontaktní osoby

Předávání informací do třetích zemí

NE

 

Doba zpracování

10 let

 

Popis bezpečnostních opatření

přístupová práva k počítači, v němž jsou osobní údaje uloženy

 

 

 

Evidence provozoven

 

Jméno a kontaktní údaje správce

 

NERO TRADE a.s.

Vodňanská 1419

198 00 Praha 9 Kyje

Účel zpracování

Kontakty na provozovny

Popis kategorií subjektů údajů

Provozovny + kontaktní osoby

Popis kategorií osobních údajů

Název provozovny, adresa, IČ, DIČ, Telefon, Jméno a příjmení kontaktní osoby, bydliště

 

Předávání informací do třetích zemí

NE

Doba zpracování

 

10 let

 

Popis bezpečnostních opatření

přístupová práva k počítači, v němž jsou osobní údaje uloženy

 

 

 

Evidence kontaktů Kerio Connect

 

Jméno a kontaktní údaje správce

 

NERO TRADE a.s.

Vodňanská 1419

198 00 Praha 9 Kyje

Účel zpracování

Kontakty v programu Kerio Connect

Popis kategorií subjektů údajů

Firmy + kontaktní osoby

Popis kategorií osobních údajů

Název firmy, adresa, IČ, DIČ, dodací adresa, fakturační adresa, Email, Telefon, Jméno a příjmení kontaktní osoby

 

 

 

Předávání informací do třetích zemí

NE

Doba zpracování

10 let

 

Popis bezpečnostních opatření

přístupová práva k počítači, v němž jsou osobní údaje uloženy

 

 

 

Evidence objednávek e-shop

 

 

Jméno a kontaktní údaje správce

 

NERO TRADE a.s.

Vodňanská 1419

198 00 Praha 9 Kyje

Účel zpracování

Pro zadávání a vyřízení objednávek

Popis kategorií subjektů údajů

Zákazníci

Popis kategorií osobních údajů

Jméno a příjmení, dodací adresa, fakturační adresa, telefon, e-mail

 

Předávání informací do třetích zemí

NE

Doba zpracování

 

2 roky

 

Popis bezpečnostních opatření

přístupová práva k počítači, v němž jsou osobní údaje uloženy

 

 

 

Evidence uchazečů o zaměstnání

 

 

Jméno a kontaktní údaje správce

 

NERO TRADE a.s.

Vodňanská 1419

198 00 Praha 9 Kyje

Účel zpracování

Evidence uchazečů o zaměstnání v KS programu a listinné podobě

Popis kategorií subjektů údajů

Uchazeči

Popis kategorií osobních údajů

Životopis, fotka, jméno a příjmení, adresa, datum narození, vzdělávání, zaměstnání, telefon, e-mail

Předávání informací do třetích zemí

NE

Doba zpracování

Dle zvláštních zákonů

 

Popis bezpečnostních opatření

uzamčená kancelář pro listinné

dokumenty a přístupová práva k počítači, v němž jsou osobní údaje uloženy

 

 

Evidence dlužníků

 

 

Jméno a kontaktní údaje správce

 

NERO TRADE a.s.

Vodňanská 1419

198 00 Praha 9 Kyje

Účel zpracování

Evidence dlužníků

Popis kategorií subjektů údajů

Dlužníci

Popis kategorií osobních údajů

Název firmy, jméno a příjmení, adresa, rodné číslo, IČ, DIČ

Předávání informací do třetích zemí

NE

Doba zpracování

10 let

 

Popis bezpečnostních opatření

uzamčená kancelář pro listinné

dokumenty a přístupová práva k počítači, v němž jsou osobní údaje uloženy